Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Nasze usługi Dostosowanie formy zaliczeń i egzaminów

Dostosowanie formy zaliczeń i egzaminów

Studenci i doktoranci niepełnosprawni mają możliwość ubiegania się o dostosowanie formy zaliczeń lub egzaminów. Dostosowanie formy może polegać między innymi na:

  • zmianie formy z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną,
  • wydłużeniu czasu trwania zaliczeń lub egzaminów (maksymalnie o 50%),
  • zdawaniu egzaminów z wykorzystaniem dostosowanego komputera albo z użyciem oprogramowania wspomagającego,
  • korzystaniu w trakcie egzaminu lub zaliczenia ze specjalistycznego sprzętu, w tym ze sprzętu medycznego lub leków koniecznych ze względu na chorobę.

W razie potrzeby dostosowanie może przybrać również inne formy.

O dostosowanie formy zaliczeń lub egzaminów można ubiegać się wnioskując do Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. O dostosowanie można zawnioskować również bezpośrednio na wydziale, składając uzasadniony wniosek do dziekana (lub prodziekana ds. studenckich). W tym celu można wcześniej skontaktować się z wydziałowym pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych na swoim wydziale.
O dostosowanie formy egzaminów mogą zawnioskować również kandydaci na studia – w przypadku rekrutowania się na wydziały, na których obowiązuje egzamin lub rozmowa kwalifikacyjna.

Należy pamiętać, że dostosowanie formy zaliczeń lub egzaminów nie polega na rezygnacji z ich przeprowadzania, ani na obniżeniu wymagań w stosunku do zdającego. Przed osobami z niepełnosprawnością stawiane są takie same wymagania jak przed innymi zdającymi. Ewentualne dostosowanie realizowane jest z zachowaniem równoważności sprawdzenia poziomu wiedzy i umiejętności, aby wszystkie osoby kształcące się w ramach danych studiów osiągały te same efekty kształcenia.