Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start Nasze usługi Asystent dydaktyczny i tłumacz języka migowego

Asystent dydaktyczny i tłumacz języka migowego

Kim jest asystent dydaktyczny? Co robi tłumacz języka migowego?

Asystent dydaktyczny jest osobą wspierającą studenta/doktoranta niepełnosprawnego w procesie kształcenia. Do zadań asystenta dydaktycznego może należeć przykładowo:

 • pomoc w wykonywaniu notatek na zajęciach lub udostępnianie własnych notatek,
 • pomoc w poruszaniu się między salami wykładowymi, po budynku wydziału lub na terenie kampusu Uczelni,
 • wsparcie podczas korzystania z biblioteki lub czytelni – pomoc w wykorzystaniu znajdujących się tam zasobów bibliotecznych, urządzeń, specjalistycznej infrastruktury itd.,
 • pomoc w przygotowaniu materiałów do zajęć (np. pomoc w drukowaniu pracy, skanowanie, kserowanie), adaptacja materiałów edukacyjnych (np. powiększenie materiałów z formatu A4 do A3, zmiana formy materiałów z pisemnej na głosową lub odwrotnie, przetwarzanie materiałów do wersji elektronicznej itd.),
 • wsparcie w załatwianiu spraw administracyjnych na wydziale (np. w dziekanacie),
 • wsparcie w kontaktach z nauczycielami akademickimi.

Przedstawiony katalog ma jedynie charakter poglądowy – przed rozpoczęciem pracy asystent dydaktyczny konsultuje zawsze wymagany zakres wsparcia z osobą wspieraną.

 

Uwaga: asystent dydaktyczny zapewnia wsparcie wyłącznie w procesie kształcenia, tj. w sprawach związanych z przebiegiem studiów. Asystenci nie świadczą usług o charakterze osobistym, a wsparcie obejmuje tylko teren Uczelni.

 

Tłumacz języka migowego zajmuje się tłumaczeniem na język migowy treści przekazywanych w trakcie zajęć lub konsultacji. Wspomaga również studenta/doktoranta w kontaktach z nauczycielami akademickimi, pracownikami dziekanatu, kolegami z grupy itd. przez dokonywanie tłumaczenia – z języka migowego lub na język migowy. 

Kto może skorzystać z usługi asystenta dydaktycznego lub tłumacza języka migowego?

Z usługi może skorzystać student lub doktorant niepełnosprawny, który złoży odpowiedni wniosek.

Jak zawnioskować o asystenta dydaktycznego lub tłumacza języka migowego?

 1. Wypełnij wniosek o przyznanie asystenta dydaktycznego / tłumacza języka migowego. Wniosek można złożyć w dowolnym czasie, także w trakcie trwania semestru.
  We wniosku powinieneś wypełnić Twoje dane, wskazać czas, w którym mógłby pracować asystent dydaktyczny lub tłumacz oraz krótko uzasadnić konieczność przyznania usługi (opisać swoje trudności w studiowaniu i wskazać jak asystent mógłby Ci pomóc). Możesz do wniosku dołączyć plan zajęć, na którym zaznaczysz zajęcia objęte usługą – nie musisz wtedy uzupełniać czasu pracy asystenta we wniosku.
 2. Złóż uzupełniony i podpisany wniosek w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych osobiście (w trakcie jednego z dyżurów) lub wyślij wniosek pocztą. Możliwe jest również złożenie wniosku przez osobę trzecią – o ile osoba ta będzie dysponować Twoim pełnomocnictwem.
 3. Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Jeżeli składałeś już kopię orzeczenia (np. ubiegając się o stypendium dla osób niepełnosprawnych), a poprzedni dokument jest nadal aktualny, wystarczy, że poinformujesz o tym pracownika przyjmującego wniosek.
 4. Jeżeli chcesz, aby asystentem dydaktycznym/tłumaczem języka migowego została wybrana przez Ciebie osoba (np. koleżanka lub kolega z roku), a osoba ta zgadza się podjąć tę funkcję, możesz poinformować o tym pracownika Biura. Możecie również przyjść do Biura razem.
 5. Zaczekaj na decyzję w sprawie przyznania asystenta/tłumacza. W przypadku decyzji pozytywnej przekażemy Ci odpowiednią informację mailowo lub telefonicznie. W przypadku decyzji negatywnej otrzymasz informację pisemnie.
 6. Jeżeli w trakcie składania wniosku wskazałeś już asystenta/tłumacza, skontaktujemy się z tą osobą, aby podpisać umowę. Jeżeli nie masz jeszcze takiej osoby, niezwłocznie rozpoczniemy poszukiwania asystenta lub tłumacza.

Twoja współpraca z asystentem dydaktycznym lub tłumaczem języka migowego oznacza konieczność przekazania mu wybranych informacji na Twój temat – imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail, studiowanego kierunku, roku studiów itd. Jeżeli okaże się to konieczne, asystent dydaktyczny lub tłumacz języka migowego będzie mógł również uzyskać ogólną informację o rodzaju i stopniu Twojej niepełnosprawności za Twoją zgodą.

 

Uwaga: asystent/tłumacz nigdy nie otrzyma od nas wglądu do Twojej dokumentacji. Wszelkie dodatkowe informacje asystent uzyskuje wyłącznie od wspieranego przez siebie studenta/doktoranta.

 

Usługa asystenta dydaktycznego i tłumacza języka migowego przyznawana jest na okres zajęć dydaktycznych w danym semestrze. Oznacza to, że po zakończeniu semestru konieczne będzie złożenie kolejnego wniosku o przyznanie usługi. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyznanie usługi również na czas sesji egzaminacyjnej.

Jak zostać asystentem dydaktycznym lub tłumaczem języka migowego?

Jeżeli zostałeś już wybrany na asystenta lub tłumacza, to:

 1. Wypełnij formularz danych do umowy. Jeżeli to Twoja kolejna umowa, a dane nie uległy zmianie, wypełnij odpowiednie oświadczenie.
 2. Wypełnij oświadczenie do celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 3. Złóż podpisane dokumenty w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych.
 4. Po przygotowaniu umowy przyjdź ją podpisać.
Jeżeli nie zostałeś jeszcze wybrany na asystenta, możesz zgłosić chęć pełnienia tej funkcji przekazując do Biura odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Wymagania wobec asystenta

Kandydat na asystenta dydaktycznego powinien umieć nawiązać z wspieraną przez siebie osobą odpowiednie relacje – w oparciu o szacunek, zaufanie, empatię i wzajemne zrozumienie. Asystent dydaktyczny jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich spraw osobistych powierzonych mu przez studenta/doktoranta niepełnosprawnego, a w szczególności do bezwzględnej poufności spraw związanych z niepełnosprawnością tej osoby.

Jak rozliczany jest asystent dydaktyczny / tłumacz języka migowego?

Asystent dydaktyczny i tłumacz języka migowego rozliczani są na podstawie ewidencji godzin pracy. Ewidencję podpisuje asystent/tłumacz oraz nauczyciel akademicki prowadzący te zajęcia, w których asystent lub tłumacz uczestniczy razem z osobą wspieraną. Ewidencję należy przekazać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych co najmniej raz w miesiącu. Na podstawie ewidencji przygotowywany jest rachunek, który jest podstawą do wypłaty odpowiedniego wynagrodzenia.

Uwaga: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zastrzega sobie możliwość kontroli prawidłowości wykonania umowy, między innymi przez weryfikację obecności asystenta na wybranych zajęciach.