Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start PROJEKT "OD STUDENTA DO ABSOLWENTA" Kompleksowy Program Wsparcia Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów na otwartym rynku pracy

PROJEKT "OD STUDENTA DO ABSOLWENTA" Kompleksowy Program Wsparcia Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów na otwartym rynku pracy

Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - „Od studenta do specjalisty – kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy”, w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.
Celem projektu jest wsparcie 150 (50 dla województwa małopolskiego, 50 dla województwa mazowieckiego, 50 dla województwa śląskiego) absolwentów i studentów ostatniego roku studiów w sprawnym wejściu na rynek pracy. Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji beneficjentów poprzez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty treningu pracy, podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe i umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego. Projekt jest realizowany w okresie od 11.10.2018-  30.09.2020.


DLA KOGO:
 Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkie osoby, które spełniają następujące kryteria:
- posiadają aktualne na co najmniej 9-miesięcy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
- posiadają status studenta ostatniego roku studiów (I, II stopnia, doktoranckie, podyplomowe) lub posiadają status absolwenta uczelni wyższej uzyskany w ciągu ostatnich 24 miesięcy
- są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub poszukujące pracy
- są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy.


FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
-diagnoza sytuacji w kontekście biopsychospołecznym, z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych w wymiarze średnio 6 godzin;
-zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery w wymiarze średnio 20 godzin;
 -grupowe warsztaty treningu pracy w wymiarze  36 godzin;


W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczestnik ma ponadto prawo do realizacji poniższych form wsparcia zgodnych z Indywidualnym Planem Działania:
-wsparcie asystenta rynku pracy w wymiarze średnio 20 godzin;
 -wsparcie trenera aktywizacji  w wymiarze średnio 15 godzin;
-udziału w szkoleniu zawodowym zmierzającym do podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych w wymiarze średnio 90 godzin;
-realizacja płatnego stażu zawodowego trwającego 4 miesiące
 -dodatku motywacyjnego;


NABÓR DO PROJEKTU:
 Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów prowadzone jest w rundach dwutygodniowych, począwszy od rundy I od dnia 2.11.2018 r., aż do wyczerpania miejsc w projekcie. Do formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami 2,3,4  należy przedłożyć:
-aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
-kserokopię dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego tytuł zawodowy lub naukowy uzyskany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu. W przypadku studentów ostatniego roku studiów dokument potwierdzający status wydany przez Uczelnię.


KONTAKT
 Zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w biurze Fundacji Sustinae, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie w Gliwicach, ul. Świętojańska 5A/11.

Gliwice: tel. +48 735 933 905, adres e-mail: absolwent_slask@fundacjasustinae.org

 

 Informacje o projekcie, regulamin i wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie Fundacji:  https://www.fundacjasustinae.org.


Zapraszamy do śledzenia informacji o realizacji projektu na profilu Fundacji na Facebook:  https://www.facebook.com/sustinae/.