Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start PROJEKT „DROGA DO WYMARZONEJ PRACY DLA ABSOLWENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

PROJEKT „DROGA DO WYMARZONEJ PRACY DLA ABSOLWENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wsparcie pośrednika pracy i coacha.

 

Kto może wziąć udział w projekcie? Osoby spełniające łącznie poniższe warunki: 

● Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu; 

● Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności; 

● Osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawskopomorskiego; 

● Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy); 

● Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

 

Co oferujemy w ramach projektu? 

● Wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej; 

● Wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.); 

● Sfinansowanie wybranego kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.); 

● Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.


Jakie dokumenty musisz złożyć? 

● Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych); 

● Orzeczenie o niepełnosprawności; 

● Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku. 

 

REKRUTACJA TRWA DO KOOCA PAŹDZIERNIKA! 

Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie https://znajdzpomoc.pl/inne-projekty/absolwent/