Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start PROGRAM POWER - DODATKOWE WSPARCIE DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROGRAM POWER - DODATKOWE WSPARCIE DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Program POWER – dodatkowe wsparcie dla studentów niepełnosprawnych

Jesteś osobą niepełnosprawną ciekawą świata? Lubisz podróżować i poznawać nowych ludzi, kultury i miejsca? Chcesz podszkolić język i zdobyć doświadczenie na europejskim rynku edukacyjnym lub pracy? Połącz przyjemne z pożytecznym!

Jeśli znasz dobrze język obcy i lubisz wyzwania, aplikuj do programu Erasmus+ i wyjedź na studia lub praktykę za granicę zgodną z Twoim kierunkiem studiów.

Będąc osobą niepełnosprawną otrzymasz dodatkowe wsparcie z Funduszu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na finansowanie rzeczywistych kosztów pobytu związanych z niepełnosprawnością !

Przełam swoje bariery i poznaj potencjał, który kryje się w Tobie!

 

Informacje na stronę BON:

Studenci niepełnosprawni z udokumentowanym orzeczeniem niepełnosprawności, mogą ubiegać  się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.  W tym celu należy złożyć wniosek do Działu Współpracy z Zagranicą (dostępny w zakładce DOKUMENTY). Wniosek zostanie rozpatrzony przez Komisję, w skład której wchodzą: Koordynator Uczelniany, Pełnomocnik Rektora ds Osób Niepełnosprawnych, pracownik Działu Spraw Studenckich i Kształcenia.

We wniosku o dodatkowe dofinansowanie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, uczestnik musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia , określenia przewidywanych wydatków oraz podania źródła, na podstawie którego kwota została skalkulowana. Jeśli Uczelnia będzie miała wątpliwości co do zasadności danego wydatku, będzie żądać od uczestnika uzasadnienia w postaci zaświadczenia lekarskiego.

 

Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez uczelnię / instytucję przyjmującą nastąpi w poniższych sytuacjach:

 

1. niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika mobilności

2. niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą. Koszty podróży osoby towarzyszącej będą rozliczane jako koszty rzeczywiste, a koszty związane z pobytem osoby towarzyszące (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny)  jako kwota ryczałtowa uzależniona od okresu pobytu osoby towarzyszącej i kraju docelowego. Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość pokrycia kosztów pracy opiekuna miejscowego.

3. niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia). Praca profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej.

4. niepełnosprawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych przez uczestnika mobilności w kształceniu / podczas pracy w instytucji przyjmującej (np. koszty specjalnych materiałów dydaktycznych).

5.niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla uczestnika mobilności na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy).

6. niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla uczestnika mobilności (koszty ubezpieczenia).

7. niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez uczestnika mobilności bez których wyjazd nie mógłby się odbyć (wymagane udokumentowanie w postaci zalecenia organu orzekającego o niepełnosprawności lub lekarza).

Rozliczenie dodatkowych kosztów będzie na podstawie poniesionych kosztów rzeczywistych, co oznacza konieczność ich udokumentowania dowodami finansowymi. Uczestnik zostanie poinformowany jakiego typu dokumenty są wymagane.

Stypendia dla osób niepełnosprawnych będą wypłacane z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) w PLN.

Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o dodatkowe stypendium dla niepełnosprawnych studentów Erasmusa oraz formularze wniosku i niezbędne wskazówki można uzyskać u wydziałowego lub uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ i u osób zajmujących się tym programem w uczelni - Sekcja Wymiany Międzynarodowej Działu Współpracy z Zagranicą

Informacje oraz dokumenty do pobrania w części „Zagraniczna mobilność studentów PO WER”

https://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo-wyzsze/

https://www.polsl.pl/Jednostki/RD2-BWA/Strony/erasmusplus_dok.aspx